Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłaszają VIII edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród w wysokości 5.000 zł.

Celem konkursu jest kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomatami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Do udziału zaproszeni są wszyscy absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, podyplomowe lub doktorskie, obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Przykładowe grupy tematyczne, których powinny dotyczyć zgłaszane prace to:

  • etyka biznesu
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • ład korporacyjny
  • komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna)
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance)


JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ), dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie DOC lub PDF oraz streszczenie pracy.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.ploraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza i zaświadczenia, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie VERBA VERITATIS


Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2013 roku (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do Biura KPF).


KONTAKT
Izabela Skajewska, Manager Projektów
email: konkurs@kpf.pl, mob. +48 504 145 109


Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu (w dokumentach do pobrania niżej) oraz na stronie internetowej www.kpf.pl.