Konkurs! „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Konkurs o dofinansowanie z EFS, Poddziałanie 7.2.1.

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty (nr 1/POKL/7.2.1/2009) na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej